Veel gestelde vragen over Help123

Graag vertellen we je meer over Help123! Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben we onderscheid gemaakt tussen bestaande en toekomstige klanten. Mocht je na het lezen van het antwoord nog een vraag hebben, dan staan we je graag telefonisch of per mail te woord! Onze contactgegevens vind je hier.

 

Let op:  Voor een goed gebruik van Help123 vragen wij u om geen gebruik meer te maken van uw browser Internet Explorer. Wij adviseren om bij het gebruik van Help123 gebruik te maken van de webbrowsers Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge. Indien u nog wel Internet Explorer gebruikt raden wij aan om een van de bovengenoemde webbrowsers te gebruiken of deze anders via uw webbrowser te downloaden.

Algemeen

Voldoe ik met Help123 aan mijn wettelijke verplichtingen?

Ja, als u alle stappen van Help123 heeft doorlopen en uw bhv heeft georganiseerd met uw medewerkers, dan voldoet u aan de verplichtingen voor bedrijfshulpverlening in de Arbowet.

De tool is opgezet in samenwerking met veiligheidsdeskundigen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast hebben wij met diverse hulpinstanties (ambulance en brandweer) en de alarmcentrale voor 112 gesproken en aan hen gevraagd hoe werkgevers en bhv’ers zelf het beste invulling kunnen geven aan de bedrijfshulpverlening en gerelateerde verplichtingen. Dit alles hebben wij verwerkt in de bhv-applicatie Help123.

Met alleen een bhv-cursus voldoet u zelfs niet volledig aan de regelgeving. Met Help123 is vastgelegd welke afspraken er gelden, weet iedereen hoe te handelen en is dit ook nog eens goed geadministreerd. Bij een algemene bhv-cursus weten slechts enkele werknemers hoe te handelen bij een calamiteit, daarnaast leren zij niet altijd welke afspraken gelden binnen het bedrijf en wordt nergens geadministreerd hoe binnen het bedrijf omgegaan wordt met een calamiteit.

Moet ik al mijn medewerkers uitnodigen voor Help123?

Wij adviseren dat u dit wel doet. Eén van de voorwaarden uit de Arbowet is dat medewerkers op de hoogte zijn wat te doen bij een calamiteit (bijvoorbeeld ontruiming of brand). Eén of enkele werknemers naar een praktijk bhv-cursus sturen voldoet dan niet. Dan ligt de gehele verantwoordelijkheid van ontruiming of het blussen van brand bij één of enkele personen. Dit heeft als nadeel dat:

 • overige werknemers geen weet hebben wat te doen bij een calamiteit;
 • er altijd een getrainde bhv’er(s) aanwezig moet zijn in het geval van een calamiteit (wat als deze persoon net met vakantie is?);
 • de werkgever niet voldoet aan de regelgeving omdat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van wat te doen bij calamiteiten (zie artikel 3 onder f van de Arbowet).

Om deze reden is ervoor gekozen om met Help123 een effectieve opleiding te ontwikkelen, die toegesneden is op de bedrijfsspecifieke situatie die alle medewerkers actief opleidt. Help123 spitst de vragen over bedrijfshulpverlening specifiek toe op het bedrijf waar de werknemer werkt. Hierdoor is een werknemer ook daadwerkelijk op de hoogte van wat hij of zij moet doen bij een calamiteit op zijn eigen werkplek.

Moet ik ook tijdelijke krachten en parttimers de bhv-training laten doen?

Ja, wij adviseren dat u dit wel doet. Het is belangrijk dat iedereen weet wat hij of zij moet doen bij een ongeval, brand of ontruiming.

Moeten mensen nog een bhv- of EHBO-opleiding volgen?

Nee, dat is niet verplicht volgens de wet.

In de Arbowet staat nergens een verplichte praktijktraining vermeld. De woorden praktijk of training komen bijvoorbeeld niet eens voor in de gehele Arbowet. De invulling die veel bhv-trainers aan de bhv-verplichtingen geven via een praktijktraining is dus slechts één van de vele manieren, maar komen niet voort uit een verplichting volgens de Arbowet. Wij raden wel aan om het bhv-plan en de bijbehorende afspraken naast de jaarlijkse training van Help123 periodiek gezamenlijk door te nemen.

Het is daarnaast natuurlijk altijd goed als er medewerkers zijn die een uitgebreide training hebben gevolgd. U bepaalt zelf of u dit bij uw bedrijf nodig vindt.

Is een praktijktraining verplicht volgens de Arbowet?

Nee, dat is niet verplicht volgens de wet.

In de Arbowet staat nergens een verplichte praktijktraining vermeld. De woorden praktijk of training komen bijvoorbeeld niet eens voor in de gehele Arbowet. De invulling die veel bhv-trainers aan de bhv-verplichtingen geven via een praktijktraining is dus slechts één van de vele manieren, maar komen niet voort uit een verplichting volgens de Arbowet. Wij raden wel aan om het bhv-plan en de bijbehorende afspraken naast de jaarlijkse training van Help123 periodiek gezamenlijk door te nemen.

Desondanks zien wij een praktijkervaring alleen maar als goede toevoeging aan onze online applicatie omdat meer oefening bijdraagt aan een veiligere werkomgeving. Wij begrijpen ook dat het van belang is (of dat u het belangrijk vindt) om bepaalde zaken ook in de praktijk te oefenen om ook in de praktijk wat meer zekerheid te krijgen.

Hoe vaak moeten medewerkers de bhv-training doen?

Eén keer per jaar. Het is belangrijk dat het geheugen van mensen regelmatig wordt opgefrist.

Als er tussentijds iets wijzigt in het bhv-plan is het ook verstandig om iedereen de bhv-training te laten doen.

Moet ik mijn bhv’ers blijven certificeren?

Een hardnekkig misverstand is dat u verplicht bent om bhv’ers te blijven certificeren. Het enige wat uw medewerkers/bhv’ers verplicht zijn, is dat zij op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken, wat te doen met een calamiteit, waar nooduitgangen zijn, met wie zij contact moeten hebben, wat het noodnummer is etc. etc. Het maakt hiervoor niet uit of een medewerker een certificaat heeft of niet.

Een bhv-certificaat bestaat volgens de Arbowet niet en een tijdlimiet daaraan dus ook niet. Wij voorzien uw medewerkers wel van een certificaat zodat zij een bewijs hebben dat zij de training voldoende hebben afgerond. Dit certificaat is een jaar geldig omdat eens in de zoveel tijd een herhaling nodig is om bepaalde afspraken en handelingen te onthouden. Deze herhaling wordt vaak op één jaar gezet (bij Help123 houden wij eenzelfde herhaling aan), maar dit maakt geen verschil voor het voldoen aan de wetgeving. Het gaat dus om het op de hoogte stellen en op de hoogte blijven houden van uw medewerkers over de afspraken die gelden binnen uw bedrijf omtrent bedrijfshulpverlening.

Arbowetgeving

Wat zijn de minimale eisen aan bedrijfshulpverlening?

artikel 15 lid 2

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Om aan uw bhv-verplichtingen te voldoen moeten uw medewerkers minimaal 1) eerste hulp kunnen verlenen bij ongevallen, 2) brand kunnen bestrijden en beperken en de gevolgen van ongevallen kunnen beperken en 3) in noodsituaties alle medewerkers en andere personen in het bedrijf kunnen alarmeren en evacueren.

Met Help123 informeert en leert u uw medewerkers hoe zij moeten handelen bij een ongeval, brand of andere noodsituaties en wat de afspraken zijn bij een evacuatie. In aanvulling op Help123 kunt u een of enkele medewerkers een praktijktraining laten volgen. Dergelijke trainingen besteden aandacht aan bijvoorbeeld het oefenen van reanimatie (al dan niet met AED) of het gebruiken van een brandblusser.

Er zijn dus nog andere onderwerpen die van belang zijn voor veiligheid op de werkvloer, maar deze vallen niet onder de minimale omvang van bhv zoals vermeld onder artikel 15 lid 2. Het medewerkers laten volgen van een dergelijke training is vrijwillig en dus niet wettelijk verplicht.

Wat is volgens de Arbowet een bhv’er?

artikel 15 (lid 1 en 3)

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. (zie boven).

De Arbowet stelt geen eisen aan wat een bedrijfshulpverlener is of waar deze aan zou moeten voldoen. Het verantwoordelijke ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft er expliciet voor gekozen om deze verantwoordelijkheid bij de werkgever te laten liggen. Deze kan immers zelf bepalen wat past binnen de bedrijfsvoering en de risico’s die daar spelen.

Help123 is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met overzichtelijke bedrijfsactiviteiten en waar de risico’s op een ongeval of calamiteit klein zijn. Help123 is er daarom op gericht om alle medewerkers te informeren wat te doen en hoe te handelen in geval van een calamiteit of brand. Het is daarom belangrijk dat de situatie van het bedrijf goed geschetst wordt en duidelijke afspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld wie gebeld moet worden). In Help123 worden deze vastgelegd en leert iedereen hoe hiernaar te handelen bij een ongeval, calamiteit of brand.

Moet iedereen bhv hebben?

artikel 3.1

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

f. Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is (art 9, 1e lid, 3e zin: De werknemer mag als gevolg van de werkonderbreking niet worden benadeeld in zijn positie in het bedrijf of in de inrichting).

Eén van de voorwaarden is dat elke (zie art. 3.1 onder f) medewerker op de hoogte is over wat hij of zij moet doen bij een calamiteit (bijvoorbeeld ontruiming of brand). Wanneer een werkgever slechts één of enkele werknemers naar een praktijk bhv-cursus stuurt, wordt dus niet aan deze verplichting voldaan omdat de gehele verantwoordelijkheid van ontruiming of het blussen van brand dan bij één of enkele personen ligt. Dit heeft als nadeel dat:

 • Overige werknemers geen weet hebben wat te doen bij een calamiteit.
 • De werkgever deze getrainde bhv’er(s) altijd op het bedrijf aanwezig moet hebben in het geval van een calamiteit. (Wat als deze persoon net met vakantie is?).
 • De werkgever niet voldoet aan de regelgeving omdat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van wat te doen bij calamiteiten (zie wederom Artikel 3f).

Om deze reden is er bij Help123 voor gekozen om een effectieve opleiding te ontwikkelen, die toegesneden is op de bedrijfsspecifieke situatie en alle medewerkers actief hiervoor worden opgeleid.

Welke maatregelen moet een werkgever nemen voor bhv?

artikel 3.1 e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

Om te voldoen aan Art 3.1.e. van de Arbowet hebben we in de applicatie van Help123 een bhv-plan toegevoegd. In het bhv-plan staat de plattegrond van uw bedrijf en de locatie van bhv-hulpmiddelen zoals brandblusser, EHBO-doos etc. Daarnaast zijn in het bhv-plan de verzamellocaties bij evacuatie opgenomen en staan de taken die toebedeeld zijn aan de specifieke medewerkers binnen het bedrijf. Tot slot zijn er contactgegevens van de relevante (externe) hulpverleners opgenomen, zodat iedereen weet met wie er contact opgenomen moet worden. Dit bhv-plan wordt – naast vragen over evacuatie, brandbestrijding en eerste hulp bij ongelukken – in Help123 getoetst bij de werknemers.

Bhv

Ik mis bepaalde onderwerpen in de bhv-training.

De onderwerpen voor de bhv-training hebben we bepaald op basis van de verplichtingen uit de Arbowet en op basis van de risico’s die kunnen voorkomen in winkels, ambachtelijke zaken en kantoren.

Er zijn voor de keuze van onderwerpen afgewogen keuzes gemaakt bij de ontwikkeling van Help123:

 • Ten eerste hebben wij de bhv-behoefte specifiek afgestemd op het bedrijven zoals het Winkelambacht. Help123 gaat niet in op zaken die op de werkvloer van dit soort ondernemingen (hoogstwaarschijnlijk) niet voorkomen. Zo hebben de medewerkers in een kleine winkel geen informatie over het genezen van een kwallenbeet nodig, om maar een voorbeeld te noemen. De lesstof is dus toegespitst op de situatie waarin medewerkers van een kleine ondernemer kunnen komen. Wanneer wij meer informatie zouden geven, zou dat alleen maar afleiden en verwarrend werken.
 • Ten tweede hebben wij met deskundigen en professionele hulpverleners uit het werkveld om tafel gezeten om te vragen wat een bedrijfshulpverlener nou daadwerkelijk moet doen om te voldoen aan de wet en om professionele hulpverleners van dienst te zijn. De keuzes binnen Help123 vloeien voort uit deze gesprekken.
 • Ten derde is in de applicatie voor animatiefilmpjes gekozen juist omdat ze niet realistisch zijn. We willen de afleiding zo veel mogelijk beperken. We doen dit aan de hand van de multimedia theorie van Richard Mayer. Meer uitleg van zijn theorie over cognitive learning vindt u in dit filmpje.

Help123 doet juist nog wat extra’s door alle werknemers op te leiden en daarbij de bedrijfshulpverlening specifiek toe te spitsen op het bedrijf waar de werknemer werkt. Hierdoor is een werknemer ook daadwerkelijk op de hoogte wat hij/zij moet doen bij een calamiteit op zijn eigen werkplek.

Waarom is reanimatie geen onderdeel van Help123?

Reanimatie is geen verplicht onderdeel dat bhv’ers moeten leren. Reanimatie valt niet onder de minimale omvang van bhv zoals vermeld onder artikel 15 lid 2 en is daarom ook niet opgenomen in onze tool. Verlichte onderdelen zijn:

 1. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 2. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 3. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Indien u het als werkgever desondanks prettig vindt dat uw medewerkers ook moeten kunnen reanimeren, kunt u hen daarvoor altijd een losse cursus laten volgen. Daarnaast is het mogelijk om maatwerk te leveren en extra elementen toe te voegen aan Help123. Neem hiervoor contact op via e-mail of bel 030 – 602 4915.

Is de bhv-training jaarlijks hetzelfde?

Nee, dit hoeft niet. Als blijkt dat bepaalde bhv-onderwerpen belangrijk zijn of gevonden worden, dan kunnen wij deze toevoegen. Zo zorgen we ervoor dat ieder jaar mensen meer weten over bhv.

Waar kan ik meer te weten komen over bhv en EHBO?

Er is een groot aantal aanbieders van bhv- en EHBO-trainingen. Maar ook op YouTube zijn veel instructievideo’s te vinden.

Waar koop ik een EHBO-doos?

EHBO-dozen zijn er in alle soorten en maten. De prijzen variëren, maar voor een paar tientjes heeft u al een complete EHBO-doos.

Wat kost Help123?

Help123 kost € 10,00 per medewerker per jaar.

Na 1 jaar verloopt het certificaat en moet de bhv-training opnieuw worden doorlopen.

Als iemand de bhv-training niet haalt, betaal ik dan opnieuw?

Nee, U betaalt alleen voor de bhv-training per medewerker totdat hij of zij voor de training is geslaagd. Wanneer uw medewerker niet geslaagd is ontvangt hij of zij vanzelf (binnen twee dagen) opnieuw een uitnodiging.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord kwijt, wat doe ik nu?

Druk op de login-pagina op de knop “wachtwoord vergeten” om een nieuw wachtwoord aan te vragen. In de vervolgstap geeft u dan uw e-mailadres op waarna u het nieuwe wachtwoord via e-mail kunt activeren.

Het kan voorkomen dat de e-mail in de spam of reclame-mailbox terecht komt. De e-mail is dan niet in de inbox te vinden. Ga naar de spam, ongewenst of reclame-mailbox om de e-mail te openen en geef aan dat het geen spam of reclamemail is. Andere e-mails van Help123 zullen dan ook goed aankomen. Als u geen e-mail hebt gekregen, neem dan contact op met onze helpdesk via info@help123.eu of 030 – 602 4915.

Ik kan niet meer inloggen omdat mijn gegevens niet bekend zijn volgens het systeem.

In dit geval is uw account waarschijnlijk verwijderd of u heeft eerder met een ander e-mailaccount ingelogd. Als dit niet het geval is kan onze helpdesk voor u nakijken of de gegevens nog bij ons geregistreerd staan zodat u (weer) met Help123 aan de slag kan. Indien de gegevens bij ons niet bekend zijn moet u een nieuw account aanmaken.

Mijn branche staat niet aangegeven in het overzicht.

Het kan zijn dat uw brancheorganisatie zich nog niet heeft aangesloten bij Help123. In dit geval kunt u kiezen voor de optie overig. Indien u uw branche graag aan wilt sluiten bij Help123 kunt u contact opnemen met ons via info@help123.eu of 030 – 602 4915.

Ik wil het e-mailadres van mijn bedrijf aanpassen.

Wij kunnen dit niet voor u doen, maar u kunt dit wel zelf doen. U logt onder uw oude e-mailadres in en klikt vervolgens op ‘Mijn bedrijf’. Onder het kopje ‘Factuurgegevens’ kunt u uw e-mailadres aanpassen. Vanaf dat moment kunt u met uw nieuwe account inloggen.

Het bhv-plan

Mijn plattegrond is een te groot bestand.

Het kan zijn dat uw plattegrond een te groot bestand is. U kan dit gemakkelijk oplossen door het bestand te verkleinen (klik hier voor Windows en hier voor Mac). U kunt met uw mobiel ook een foto van de plattegrond nemen en deze uploaden.

Ik heb geen plattegrond, wat nu?

Ontruimingsplannen zijn verplicht voor grotere gebouwen en risicovolle gebouwen waarin veel mensen verblijven. Dus als u in een winkelcentrum of groot verzamelgebouw zit zal dit aanwezig zijn. Wij adviseren in dit geval om deze informatie op te nemen in het bhv-plan door hiervoor een aparte verdieping aan te maken (in stap 2).

Een plattegrond is handig maar niet noodzakelijk (zeker niet als uw vestiging of onderneming klein en overzichtelijk is). Als u er een heeft dan adviseren wij om deze in het bhv-plan op te nemen.

U kunt ook een plattegrond zelf schetsen of laten maken. In dat geval adviseren wij u om ook aan te geven waar de nooduitgangen en bhv-hulpmiddelen zijn.

Ik moet aangeven of ik een kraan met wasbak heb en in onze kapperszaak hebben we er daar heel veel van. Moet ik die allemaal aangeven?

Nee dat is niet nodig. Het belangrijkste is dat mensen een kraan met wasbak snel weten te vinden om een wond of ogen te spoelen. U kunt hier als locatie dan “in de salon” aangeven.

Kan ik Help123 gebruiken als mijn bedrijf is gevestigd in een winkel- of outletcentrum?

Wanneer uw bedrijf is gevestigd in een winkel- of outletcentrum kunt u met Help123 uw bhv organiseren en uw medewerkers opleiden. U legt dan de afspraken voor uw eigen zaak vast, samen met de afspraken die in het winkel- of outletcentrum gelden.

De toets en uitnodigen

Wat doe ik als medewerkers geen uitnodigingsmail krijgen?

Het kan voorkomen dat de e-mail in de spam of reclame-mailbox terecht komt. De e-mail is dan niet in de inbox te vinden. Ga naar de spam, ongewenst of reclame-mailbox om de e-mail te openen en geef aan dat het geen spam of reclamemail is. Andere e-mails van Help123 zullen dan ook goed aankomen.

Het kan daarnaast voorkomen dat u het e-mailadres van uw medewerker verkeerd heeft ingevuld. U kunt dit checken door in te loggen op Help123. Vervolgens kunt u in het menu ‘Mijn bhv-organisatie’ op de naam van uw medewerker klikken en het e-mailadres controleren en eventueel aanpassen.

Waarom staan er meerdere goede antwoorden in de toets?

Het is van belang dat het bhv-plan goed ingevuld wordt. Geef daarom voor alle hulpmiddelen specifiek aan waar ze zich bevinden. Als u dezelfde omschrijving invult voor meerdere hulpmiddelen kan de trainingsmodule geen onderscheid hierin maken. Als meerdere hulpmiddelen zich in dezelfde ruimte of zelfs op een vergelijkbare plaats bevinden, probeer dan een unieke omschrijving van de locatie te geven (bijv. onder de kassa, in de tweede lade, bovenop de kast etc.). U kunt het bhv-plan aanpassen door in te loggen op Help123 en vervolgens uw locatie aan te klikken onder het menu bhv-plannen. U kunt het bhv-plan aanpassen door op de knop ‘Bewerken’ te klikken.

Hoe lang is de link in de uitnodigingsmail gericht aan de werknemer geldig?

De link blijft onbeperkt geldig. Als de toets is afgerond kan de link niet meer worden gebruikt.

Hoe is de toets opgebouwd?

Met ondersteuning van animatiefilmpjes informeert Help123 uw medewerkers over bedrijfshulpverlenging en de bhv-afspraken die specifiek bij uw bedrijf gelden. Ons brein houdt namelijk van beeld. We willen de afleiding zo veel mogelijk beperken. We doen dit aan de hand van de multimedia theorie van Richard Mayer. Meer uitleg van zijn theorie over cognitive learning vindt u in dit filmpje.

Na elke film krijgen uw medewerkers vragen om te testen of ze weten wat zij moeten doen bij een ongeval, brand of ontruiming. Als een medewerker slaagt, dan ontvangt hij of zij hiervan een certificaat per e-mail. Als uw medewerker niet slaagt, dan ontvangt hij of zij binnen twee dagen een nieuwe uitnodiging per e-mail.

Wanneer is een werknemer geslaagd?

Uw medewerker is geslaagd als hij of zij niet meer dan 5 vragen fout beantwoordt.

Als uw collega niet slaagt voor de bhv-training, dan ontvangt hij of zij binnen twee dagen een nieuwe uitnodiging per e-mail. U hoeft hier niets voor te doen. In het dashboard kunt u zien wie geslaagd zijn.

Als uw collega slaagt, dan ontvangt hij of zij hiervan een certificaat per e-mail.

Kan een werknemer een toets stopzetten en later gewoon verder afmaken?

Ja dat klopt, uw medewerker kan tussentijds stoppen en later verdergaan.

Let echter wel op: bij het stoppen tijdens een vraag loopt de tijd door. Als de tijd op is, dan is deze vraag foutief beantwoord.

Het is verstandig om de training op een rustig plekje te volgen. Een medewerker is er ongeveer 20 minuten mee bezig.

Kan de toets op een IPad/Android tablet worden gemaakt?

Ja dat kan. De toets kan op smartphone, tablet en pc worden gemaakt. Vergeet niet uw wifi aan te zetten om hoge internetkosten te voorkomen.

Ontvangt de werknemer een diploma?

Ja, als uw medewerker slaagt, dan ontvangt hij of zij hiervan een certificaat per e-mail. U staat ook in de cc van deze e-mail.

Hoe vaak moeten medewerkers de bhv-training doen?

Eén keer per jaar. Het is belangrijk dat het geheugen van mensen regelmatig wordt opgefrist.

Als er tussentijds iets wijzigt in het bhv-plan is het ook verstandig om iedereen de bhv-training te laten doen.

Een medewerker gaat uit dienst, wat moet ik doen?

Indien uw medewerker uit dienst gaat, kunt u hem of haar verwijderen uit uw bhv-organisatie. Dit doet u door na het inloggen te klikken op ‘Mijn BHV-organisatie’ en vervolgens te klikken op de medewerker die uit dienst treedt. U kunt de medewerker vervolgens verwijderen door op de knop ‘verwijderen’ te klikken. Uw medewerker krijgt vervolgens geen mails meer van Help123.

Ik wil het e-mailadres van mijn medewerker aanpassen.

Wij kunnen dit niet voor u doen, maar u kunt dit wel zelf doen. U logt in en klikt vervolgens op ‘Mijn bhv-organisatie’. Wanneer u klikt op de naam van uw medewerker kunt u het e-mailadres van uw medewerker aanpassen. Als u het e-mailadres heeft aangepast, krijgt uw medewerker meteen een e-mail op het nieuwe e-mailadres.

Financieel

Wat kost Help123?

Help123 kost € 10,00 per medewerker per jaar, medewerkers van de aangesloten branches ontvangen een korting en betalen € 7,50 per jaar. Na 1 jaar verloopt het certificaat en moet de bhv-training opnieuw worden doorlopen.

Als iemand de bhv-training niet haalt, betaal ik dan opnieuw?

Nee, U betaalt alleen voor de bhv-training per medewerker tot dat hij of zij voor de training is geslaagd. Wanneer uw medewerker niet geslaagd is ontvangt hij of zij vanzelf (binnen twee dagen) een uitnodiging.

Hoe vindt de betaling plaats?

Wij hebben een overeenkomst met Mollie B.V., dit is een erkend bedrijf dat betalingen verzorgt voor ondernemingen. Wij accepteren enkel betalingen via iDEAL, een veilige en de meest gebruikte online betaalmethode in Nederland.

Ontvang ik een factuur?

Ja, u ontvangt een factuur na iedere betaling. U kunt deze vinden in het menu onder “Mijn facturen”.

Waarom krijgen aangesloten leden van Help123 korting?

Omdat aangesloten branches bijdragen aan de (door)ontwikkeling en communicatie van Help123 krijgen hun leden een voordeel van € 2,50 per medewerker.  Controle of bedrijven lid zijn vindt steekproefsgewijs plaats via de aangesloten branches. Wanneer blijkt dat bedrijven niet aangesloten zijn bij de betreffende branche wordt een verzoek gestuurd om wel lid te worden van deze branche. Bij geen actie wordt overgegaan tot verwijdering.

Overig

Omdat ik veel vestigingen en personeel heb, wil ik Help123 koppelen aan mijn bedrijfsgegevens, kan dat?

Ja, Legal Owl kan dit voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op via e-mail of bel 030 – 602 4915.

Ik wil graag specifieke instructies of filmpjes in de bhv-training hebben, kan dat?

Ja, Legal Owl kan dit voor u verzorgen. Neem hiervoor contact op via e-mail of bel 030 – 602 4915.

Kan iemand mij helpen met het invullen van Help123?

Help123 is zo ontwikkeld dat u het eenvoudig zelf kunt invullen. Heeft u veel vestigingen of personeel dan kan Legal Owl u hierbij helpen. Neem hiervoor contact op via e-mail of bel 030 – 602 4915.

Kan ik mijn account verwijderen?

U kunt uw account niet zelf verwijderen. Neem hiervoor contact op via e-mail (info@help123.eu) of bel 030 – 602 4915.