Help123 & de Arbowet

Over de Arbowet, en met name bhv, ontstaan verschillende opvattingen die vaak niet terug te vinden zijn in de wet. Omdat u zo goed mogelijk op de hoogte wilt zijn wat wél en niet hoeft, hebben wij de wetgeving rondom bhv hieronder uitgelegd. Ten eerste wordt het begrip bhv’er uitgelegd. Daarna gaan we in op wat bedrijfshulpverlening inhoudt en wat de wettelijke eisen zijn. Tenslotte wordt besproken waar een werkgever aan moet voldoen.

De bhv’er

Iedereen kent het begrip bhv’er, maar veel mensen houden er een andere definitie op na. De Arbowet stelt geen eisen aan wat een bedrijfshulpverlener is of waar deze aan zou moeten voldoen. Het ministerie heeft er expliciet voor gekozen om deze verantwoordelijkheid bij de werkgever te laten liggen. Deze kan immers zelf bepalen wat past binnen de bedrijfsvoering en de risico’s die daar spelen. Dit is terug te vinden in het volgende artikel:

artikel 15 (lid 1 en 3)

  1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  2. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Bedrijfshulpverlening: wat houdt het in?

Uw medewerkers moeten minimaal eerste hulp kunnen verlenen bij ongevallen, om kunnen gaan met brand en de gevolgen van ongevallen kunnen beperken, en vervolgens medewerkers in het bedrijf kunnen alarmeren en evacueren. U kunt dit, naast Help123, ook nog extra trainen met bijvoorbeeld een praktijktraining, maar dit is niet wettelijk verplicht.
Reanimatie is bijvoorbeeld geen verplicht onderdeel dat bhv’ers moeten beheersen. Reanimatie valt niet onder de minimale omvang van bhv zoals vermeld onder artikel 15 lid 2 en is daarom ook niet opgenomen in onze tool. Indien u het als werkgever desondanks prettig vindt dat uw medewerkers ook kunnen reanimeren, kunt u hen daarvoor altijd een aparte cursus laten volgen. Help123 baseert zich op het volgende artikel:

artikel 15 lid 2

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  1. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  2. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  3. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.        

Waar moet u als ondernemer aan voldoen?

Als ondernemer/werkgever dient u alle werknemers te hebben geïnformeerd over bedrijfshulpverlening en het bhv-plan in uw zaak. Wanneer u één of meerdere werknemers naar een praktijk bhv-cursus stuurt, voldoet u dus niet aan de wet. Het nadeel van een praktijk bhv-cursus is dat de gehele verantwoordelijkheid van  ontruiming of het blussen van brand bij één of enkele personen. Dit heeft als nadeel dat:

  • Overige werknemers geen weet hebben wat te doen bij een calamiteit.
  • De werkgever deze getrainde bhv’er(s) altijd op het pand aanwezig moet hebben in het geval van een calamiteit (wat als deze persoon net met vakantie is?).
  • De werkgever niet voldoet aan de regelgeving omdat niet alle medewerkers op de hoogte zijn van wat te doen bij calamiteiten.

Om deze reden is ervoor gekozen om een effectieve opleiding te ontwikkelen, die toegesneden is op de bedrijfsspecifieke situatie en dat alle medewerkers actief hiervoor worden opgeleid.

Daarnaast moet elke zaak beschikken over een bhv-plan. In het bhv-plan staat de plattegrond van uw bedrijf en de locatie van bhv-hulpmiddelen zoals brandblusser, EHBO-doos etc. Daarnaast zijn in het bhv-plan de verzamellocaties bij evacuatie opgenomen en staan de taken die toebedeeld zijn aan de specifieke medewerkers binnen het bedrijf weergeven. Tot slot zijn er contactgegevens van de relevante (externe) hulpverleners opgenomen, zodat iedereen weet met wie er contact opgenomen moet worden. Help123 baseert zich op het volgende artikel:

artikel 3.1
De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

f. Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is.

e. Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.